Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

Lista cercurilor ştiinţifice studenţeşti

Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei

An universitar 2012-2013

Nr. crt.

Denumire cerc stiintific studentesc

Coordonator activitate cerc

Plan de activitate

Departament

1 Cercetări şi perspective în domeniul calculatoare şi tehnologia informaţiei Membrii departamentului Anexa 1 Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
2 Echipamente , tehnologii şi materiale electrotehnice Prof.univ.dr. Dorel Anton HOBLE

Lect.univ.dr. Claudia STAŞAC

Anexa 2 Departamentul de  Inginerie Electrică
3 Electronică Aplicată Prof.dr.ing. Alexandru GACSÁDI Anexa 3 Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii
4 Electrotehnică şi maşini electrice Lect.univ.dr Carmen MOLNAR

 

Anexa 4 Departamentul de  Inginerie Electrică
5 Electrotermie Conf.univ.dr Livia BANDICI

 

Anexa 5 Departamentul de  Inginerie Electrică
6 Radiocomunicaţii Prof.dr.ing. Nistor Daniel TRIP Anexa 6 Departamentul de Electronică şi Telecomunicaţii
7 Roboţi mobili. arhitectură şi aplicaţii software Conf. univ. dr. ing. Tiberiu BARABAS Anexa 7 Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management
8 Softuri pentru comanda şi reglarea acţionărilor electrice Şef.lucr.dr.ing. Viorica SPOIALĂ

 

Anexa 8 Departamentul de Ingineria Sistemelor Automate şi Management

 

 

CERCUL ŞTIINTIFIC STUDENTESC

CERCETĂRI ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

 Plan de activitate 2012-2013

Perioada

Activitatea

Responsabili

Octombrie 2012 Informarea studenţilor cu privire la obiectivele Cercului şi lansarea invitaţiei de înscriere, selecţia de noi membri ai cercului Membrii departamentului

 

Noiembrie 2012 Organizarea primei întâlniri: prezentarea obiectivelor şi a principalelor activităţi; Membrii departamentului
Noiembrie 2012 Stabilirea responsabilităților care revin membrilor echipelor formate pentru desfășurarea activităților programate Membrii departamentului
Decembrie 2012 Activităţi de cercetare a echipelor formate Membrii departamentului
Ianuarie 2013 Activităţi de cercetare a echipelor formate Membrii departamentului
Februarie 2013 Pregătirea studenţilor care participă la concursurile studenţeşti: Hard and Soft 2013, Fii Competition 2013, Robochallenge 2013, Imagine Cup 2013 Membrii departamentului
Martie 2013 Pregătirea studenţilor care participă la concursurile studenţeşti: Hard and Soft 2013, Fii Competition 2013, Robochallenge 2013, Imagine Cup 2013 Membrii departamentului
Aprilie 2013 Întâlnire cu reprezentanţi ai mediului de afaceri: Qubiz, Softer, CG&GC HiTech Solutions Membrii departamentului
Mai 2013

Organizarea unei sesiuni de comunicări știițifice pentru studenții de la calculatoare şi Tehnologia Informaţiei Membrii departamentului
Iunie 2013 Întâlnire cu reprezentanţi ai mediului de afaceri: Neobyte, Celestica, Nexia Consulting Membrii departamentului
Iulie 2013 Evaluare activitate cerc; propuneri de îmbunătăţire a activităţii cercului Membrii departamentului

 

 

 

CERCUL ŞTIINTIFIC STUDENTESC

ECHIPAMENTE , TEHNOLOGII ŞI MATERIALE ELECTROTEHNICE

 Plan de activitate 2012-2013

Perioada

Activitatea

Responsabili

Sem. I/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Stabilirea membrilor cercului şi a direcţiilor de activitate Prof.univ.dr. Dorel Anton HOBLE

Lect.univ.dr. Claudia STAŞAC

Sem. I/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Stabilirea temelor pentru proiecte Prof.univ.dr. Dorel Anton HOBLE

Lect.univ.dr. Claudia STAŞAC

Sem. I/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Proiectarea sistemelor propuse Prof.univ.dr. Dorel Anton HOBLE

Lect.univ.dr. Claudia STAŞAC

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Realizarea modulelor proiectate Prof.univ.dr. Dorel Anton HOBLE

Lect.univ.dr. Claudia STAŞAC

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Realizarea de lucrări ştiinţifice, pe marginea temelor de lucru Prof.univ.dr. Dorel Anton HOBLE

Lect.univ.dr. Claudia STAŞAC

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Participarea la Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti Prof.univ.dr. Dorel Anton HOBLE

Lect.univ.dr. Claudia STAŞAC

 

 

CERCUL ŞTIINTIFIC STUDENTESC

ELECTRONICĂ APLICATĂ

 Plan de activitate 2012-2013

Perioada

Activitatea

Responsabili

Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului Sistemul senzorial al roboţilor mobili. Prof.dr.ing. Gacsádi Alexandru
Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului Proiectarea cablajelor imprimate în OrCAD

 

Şef lucrări dr. ing. Şchiop Adrian
Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului Metode şi circuite de comandă a roboţilor mobili S.l.dr.ing. Gavriluţ Ioan
Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului Creare instrumente virtuale in Lab View.

 

S.l.dr.ing. Tomşe Marin
Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului Realizarea unor instrumente de măsură electronice. S.l.dr.ing. Tomşe Marin
Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului Aplicaţii cu microcntrolere Asist.univ.drd.ing. Ţepelea Laviniu
Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului Proiectarea surselor în comutaţie Asist.univ.drd.ing. Morgoş Lucian

 

 

CERCUL ŞTIINTIFIC STUDENTESC

ELECTROTEHNICĂ ŞI MAŞINI ELECTRICE

 Plan de activitate 2012-2013

Perioada

Activitatea

Responsabili

Sem. I/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Stabilirea membrilor cercului şi a direcţiilor de activitate Lect.univ.dr Carmen MOLNAR

 

Sem. I/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Stabilirea temelor pentru proiecte Lect.univ.dr Carmen MOLNAR

 

Sem. I/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Proiectarea sistemelor propuse Lect.univ.dr Carmen MOLNAR

 

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Realizarea modulelor proiectate Lect.univ.dr Carmen MOLNAR

 

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Realizarea de lucrări ştiinţifice, pe marginea temelor de lucru Lect.univ.dr Carmen MOLNAR

 

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Participarea la Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti Lect.univ.dr Carmen MOLNAR

 

 

 

CERCUL ŞTIINTIFIC STUDENTESC

ELECTROTERMIE

 Plan de activitate 2012-2013

Perioada

Activitatea

Responsabili

Sem. I/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Stabilirea membrilor cercului şi a direcţiilor de activitate Conf.univ.dr Livia Bandici

 

Sem. I/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Stabilirea temelor pentru proiecte Conf.univ.dr Livia Bandici

 

Sem. I/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Proiectarea sistemelor propuse Conf.univ.dr Livia Bandici

 

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Realizarea modulelor proiectate Conf.univ.dr Livia Bandici

 

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Realizarea de lucrări ştiinţifice, pe marginea temelor de lucru Conf.univ.dr Livia Bandici

 

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Participarea la Sesiunea de comunicări ştiinţifice studenţeşti Conf.univ.dr Livia Bandici

 

 

CERCUL ŞTIINTIFIC STUDENTESC

RADIOCOMUNICAŢII

 Plan de activitate 2012-2013

Perioada

Activitatea

Responsabili

Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului Oscilatoare şi modulatoare implementate cu ajutorul CI SAA612 pentru gama undelor scurte. Prof.dr.ing. Trip Nistor Daniel
Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului Adaptarea de impedanţă. Prof.dr.ing. Trip Nistor Daniel
Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului Etaj final de RF de putere pentru gama undelor scurte. Prof.dr.ing. Trip Nistor Daniel
Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului Sinteza digitală de semnal (DDS). Comanda unui DDS cu microcontroler.

 

Prof.dr.ing. Trip Nistor Daniel
Sem. II/ programul va fi stabilit la începutul semestrului Trafic radio. Propagarea undelor electromagnetice. Prof.dr.ing. Trip Nistor Daniel

 

 

CERCUL ŞTIINTIFIC STUDENTESC

ROBOŢI MOBILI. ARHITECTURĂ ŞI APLICAŢII SOFTWARE

 Plan de activitate 2012-2013

Perioada

Activitatea

Responsabili

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Arhitectura sistemului mecanic. Roboţi mobili cu roti. Roboţi mobili cu senile. Roboţi păşitori

Conf. univ. dr. ing. Tiberiu Barabas

Prep. ing. Kovendi Zoltan

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Arhitectura sistemului de conducere. Sisteme de comandă. Sisteme de acţionare. Senzori. Comunicaţii

Conf. univ. dr. ing. Tiberiu Barabas

Conf. univ. dr. ing. Matica Liliana

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Simulatorul de roboti mobili MobotSim Conf. univ. dr. ing. Tiberiu Barabas

 

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Simulatorul de roboti mobili MobileSim Conf. univ. dr. ing. Tiberiu Barabas

Prep. ing. Kovendi Zoltan

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Mediul de simulare Marilou Robotics Studio 2008 Conf. univ. dr. ing. Tiberiu Barabas

Şef. lucr. dr. ing. Coroiu Laura

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Mediul de simulare Microsoft Robotics Studio 1.5.

 

Conf. univ. dr. ing. Tiberiu Barabas

Şef. lucr. dr. ing. Coroiu Laura

 

 

 

CERCUL ŞTIINTIFIC STUDENTESC

ROBOŢI MOBILI. ARHITECTURĂ ŞI APLICAŢII SOFTWARE

 Plan de activitate 2012-2013

Perioada

Activitatea

Responsabili

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Modelarea şi  simularea maşinii de current continuu utilizând mediul MatLAB-Simulink

Conf. univ. dr. ing. Dragoş Spoială

Şef. lucr. dr. ing. Sanda Dale

Şef. lucr. dr. ing. Viorica Spoială

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului

Simularea maşinii de inducţie utilizând mediul LabVIEW

Prof. univ. dr. ing. Helga Silaghi

Şef. lucr. dr. ing. Viorica Spoială

Şef. lucr. ing. Alina Pavel

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Modificarea vitezei maşinilor de c.c cu convertoare PWM şi microcontroler Şef. lucr. dr. ing. Viorica Spoială

Şef. lucr. ing. Zoltan Nagy

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Comanda avansată cu PLC-uri a acţionărilor electrice Prof. univ. dr. ing. Helga Silaghi

Conf. univ. dr. ing. Eugen Gergely

Şef. lucr. dr. ing. Viorica Spoială

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Comanda cu microcontroler a unui motor pas cu pas Şef. lucr. dr. ing. Viorica Spoială

Şef. lucr. ing. Zoltan Nagy

Şef. lucr. ing. Alina Pavel

Sem. II/ programul va fi stabilit la inceputul semestrului Modificarea vitezei motoarelor asincrone prin frecvenţa tensiunii de alimentare (softul FUM) Conf. univ. dr. ing. Alexandru  Bara

Şef. lucr. dr. ing. Viorica Spoială

Prep.ing. Claudiu Costea

 


 

 

Opinia ta conteaza!

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Copyright © 2012 Studentocratia. Toate drepturile rezervate.